Bondiumin yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala

1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan Bondium Oy:n kanssa tehtyihin toimeksiantosopimuksiin.

1.2 Nämä ehdot täydentävät yksittäisten palveluiden erityisiä ehtoja.

1.3 Nämä ehdot täydentävät kaikkia Bondium Oy:n kanssa tehtäviä sopimuksia, ellei asiakkaan kanssa ole toisin nimenomaisesti ja kirjallisesti sovittu.

1.4 Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

1.5 Asiakkaan katsotaan saaneen nämä ehdot tiedoksi allekirjoitettuaan kirjallisen sopimuksen Toimeksisaajan kanssa.

 

2. Sopimuksen osapuolet

2.1 Osapuolina ovat Bondium Oy (jäljempänä? Toimeksisaaja) ja toimeksiannon tai muun tahdonilmaisun antanut yritys tai henkilö (jäljempänä Asiakas). Jäljempänä viitatettessa Sopijapuoliin, tarkoitetaan Toimeksisaajaa ja/tai Asiakasta.

 

3. Sopimuksen laajuus: Sopijapuolten velvollisuudet ja oikeudet

Toimeksiannon toteutus tapahtuu aina Asiakkaan antaman toimeksiannon sisällön puitteissa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen laadusta ja sisällöstä.

Asiakas vastaa siitä, että hänen antamansa toimeksianto on lainmukainen eli sallittu Suomen lainsäädännön mukaan. Asiakas vastaa kaikista oikeudellisista seuraamuksista, mikäli annettu toimeksianto on lainvastainen. Asiakas myös vastaa siitä, että Toimeksiantosopimus ei sisällä kunnian vastaista tai yleisesti paheksuttavaa ja moraalitonta sisältöä.

Kumpikin Sopijapuoli on velvollinen noudattamaan ajantasaista lainsäädäntöä mm. EU:n tietosuoja-asetuksen tuomia määräyksiä henkilötietojen käsittelyyn.

Mikäli toimeksianto sisältää asiakasrekisterin käyttämistä, Toimeksisaaja on ainoastaan rekisterin käyttäjä ja Asiakas on rekisterin omistaja, jonka lukuun rekisteriä käytetään.

Mikäli Asiakas on antanut harhaanjohtavaa tai virheellistä tietoa tuotteistaan tai palveluistaan, on Toimeksisaaja oikeutettu purkamaan sopimus markkinointipalveluiden toimittamisesta.

Toimeksisaaja vastaa henkilöstönsä työnohjauksesta sekä vastaa omista myyntiin/markkinointiin kuuluvista välittömistä kuluistaan.

Toimeksisaajalla on oikeus ilmoittaa toimivansa Asiakkaan alihankkijana.

Toimeksisaaja noudattaa kansainvälisen kauppakamarin ICC:n hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.

 

4. Hinta- ja maksuehdot

4.1 Palkkio määräytyy erikseen tehdyn kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

4.2 Palkkioon ei sisälly viranomais- ym. kuluja tai maksuja. Ne veloitetaan asiakkaalta erikseen.

4.3 Maksuehto on 7 päivää? netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Laskutusjakso on toimeksiannon laadun mukaisesti joko määräajoin jälkikäteen (esim. 1 kk välein) tai toimeksiannon päätyttyä.

 

5. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

5.1 Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoituspäivästä alkaen, kunnes sopijapuoli kirjallisesti irtisanoo sopimuksen ja toimittaa sen todisteellisesti toiselle sopijapuolelle.

5.2 Kampanja-ajan voimassa oleva sopimus on voimassa, kunnes kampanja on valmis.

5.3 Määräaikainen sopimus on voimassa sovitun määräaikaisen ajan.

5.4 Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 2 (kaksi) kuukautta irtisanomispäivästä.

5.5 Kohdat 4.1-4.4 sovitaan erikseen kirjallisesti tehtävällä sopimuksella.

5.6 Asiakkaan irtisanoessa kampanjan tai muun määräaikaisen sopimuksen, on Asiakas velvollinen maksamaan sopimuksen päättämisestä johtuneet kohtuulliset kustannukset. Näitä ovat mm. Toimeksisaajan tekemät laite- ja henkilöstöinvestoinnit sopimuksen täyttämiseksi (esim. tehdyn sopimuksen laajuuden vuoksi Toimeksisaaja palkkaa lisää henkilöstöä tai ostaa lisää laitteistoa).

5.7 Asiakkaan irtisanoessa kampanjan tai muun määräaikaisen sopimuksen, on Toimeksisaaja oikeutettu veloittamaan jäljellä olevasta sopimusajasta tehdyn sopimuksen perusteella syntyneen keskiarvon mukainen palkkio, kuitenkin vähintään 2.000,00 (kaksituhatta) euroa.

5.8 Mikäli Toimeksisaaja joutuu irtisanomaan sopimuksen Asiakkaasta johtuvasta syystä (kohta 5.9), on Toimeksisaaja oikeutettu veloittamaan jäljellä olevasta sopimusajasta jo tehdyn sopimuksen perusteella syntyneen keskiarvon mukainen palkkio, kuitenkin vähintään 2.000 (kaksituhatta) euroa.

5.9 Toimeksisaajan oikeus luopua tehtävästä?, jos

1) Asiakas menettelee vilpillisesti;

2) Asiakkaan ja toimeksisaajan välille on asiakkaan menettelyn vuoksi syntynyt luottamuspula tai muuten on olemassa erityinen syy. Erityisiä? syitä? ovat ainakin, jos asiakas Toimeksisaajan huomautuksen jälkeenkin A) on Toimeksisaajan kanssa olennaisesti eri mieltä? siitä, millä? tavalla tehtävää? pitäisi hoitaa; B) toimii olennaisesti vastoin Toimeksisaajan neuvoa; C) laiminlyö olennaisesti myötävaikutusvelvollisuutensa; D) käyttäytyy epäasiallisesti tai rasittaa Toimeksisaaja kohtuuttomasti.

3) Toimeksisaajalla on muu erityinen tai henkilökohtainen syy luopua tehtävästä.

 

6. Salassapito

Sopijapuolet sitoutuvat tämän sopimuksen voimassa ollessa, mutta myös tämän sopimuksen voimassaolon lakkaamisesta lukien pitämään salassa tekemänsä sopimuksen sisällön sekä toistensa liike- ja ammattisalaisuudet ”ikuisesti”.

 

7. Vahingonkorvaus

Sopimusrikkomukseen syyllistyvän sopimussakko on vähintään 2.500,00 euroa kutakin rikkomusta kohden ja enintään aiheutetun vahingon suuruuden verran.

 

8. Vastuunrajoitus

8.1 Vahingonkorvauksen määrä rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään kulloinkin voimassa olevaan vastuuvakuutuksen määrään, joka tällä hetkellä on 200 000, 00 euroa (kaksisataa tuhatta euroa).

8.2 Toimeksisaaja ei vastaa missään tilanteissa niistä vahingoista, joita hänen vastuuvakuutuskaan ei korvaa (ks. VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 210: TALOUDELLINEN VASTUU 1.1.2014 tai sitä uudempi versio. Vakuutusehtojen tietoja voi LähiTapiola-vakuutusyhtiöstä).

8.3 Toimeksisaaja ei vastaa missään tilanteissa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että tehtävä tai toimenpide suoritetaan jollakulla toisella tai siitä, että asiakas suorittaa tehtävän itse.

8.4. Mitään Toimeksisaajan lausumaa ei voida tulkita korvausvastuuta laajentavaksi lupaukseksi tai takuuksi.

8.5 Mikäli Bondium Oy:n yhtiömuoto muuttuu toiseksi, siirtyvät sen kaikki velvoitteet (ainakin: sopimukset, yksipuoliset sitoumukset, vahingonkorvaus ja perusteettoman edun palautus) uudelle yhtiölle.

 

9. Force Majeure

Muutos olosuhteissa ei pääsääntöisesti oikeuta irrottautumaan sopimuksesta tai jättämään sopimusvelvoitteet täyttämättä. Ainoastaan silloin, kun Sopijapuolella on ylivoimainen este, sopimusta ei tarvitse täyttää.

Ylivoimainen este tarkoittaa sellaista Sopijapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi pitkäkestoinen tietoliikennehäiriö, sota, pitkäaikainen sairaus, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys.

Ylivoimaisen esteen kohdannut Sopijapuoli ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Sopijapuolen tulee ilmoittaa häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä toiselle Sopijapuolelle.

 

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopijapuolten välisissä riitatilanteissa ratkaisua haetaan lähtökohtaisesti neuvottelemalla. Molemmilla Sopijapuolilla on velvollisuus osallistua neuvotteluun henkilökohtaisesti 3 (kolmen) arkipäivän kuluessa. Mikäli ratkaisuun ei päästä, otetaan neuvotteluihin ulkopuolinen sovittelija. Ulkopuolisen sovittelijan kustannuksista (mm. palkkio ja matkakulut jne.) vastaavat Sopijapuolet yhdessä. Neuvotteluiden jäädessä tuloksettomiksi, viedään asia välimiesmenettelyn ratkaistavaksi.

Välimiesmenettely on yksimiehinen, ratkaisu lopullinen, ratkaisusta ei voi valittaa ja päätös on kaikkia osapuolia sitova. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiehen on annettava päätöksensä asiassa kuuden (6 kuukautta) kuukauden kuluttua välimiesoikeuden nimeämisestä lukien.

Erimielisyyksien ratkaisemisesta aiheutuneista kuluista vastaa kumpikin Sopijapuoli yksin, paitsi jos riitaisuus tai erimielisyys johtuu toisen Sopijapuolen vilpillisestä toiminnasta ja/tai sopimuksen rikkomisesta. Tällaisessa tapauksessa vilpillisesti toiminut Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan myös toiselle Sopijapuolelle aiheutuneet kulut.